Servis

Pro zákazníky značky HITACHI poskytujeme plný servis od prvního kontaktu, až po vyřešení opravy.
Pokud se na vašem spotřebiči HITACHI vyskytne závada kontaktujte prosím náš centrální servis prostřednictvím formuláře:

Ukladám, prosím čakajte ...
Kontakt

Kontaktné údaje pre potreby opravy.

Predajca

Údaje o predajcovi pre rýchlejšie vybavenie opráv.

Spotřebič a závada

Vyberte prosím druh opravy. Na záručné a pozáručné opravy potrebujeme iné informácie.

Informácie o type spotrebiča. Musíme ich poznať pre správne vyhodnotenie opravy.

Chcete priložiť k objednávke opravy nejaký súbor?Nebo využijte kontakty níže:

Příjem reklamací a technická podpora

CZ tel.: +420 599 529 258
SK tel.: +421 915 473 787
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prosíme neobracejte se se závadou přímo na naše autorizované servisy, protože tyto nejsou schopny vám bez předchozího nahlášení závady na našem centrálním servisu provést servisní zásah.

Záruční podmínky ČR

a) Platný a čitelný prodejní doklad, který obsahuje datum prodeje, model spotřebiče a označení prodejce opravňuje uživatele využít záruku na výrobek v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
b) Není-li stanoveno jinak, je záruční doba na výrobek 24 měsíců. Začíná plynout ode dne převzetí věci kupujícím.
c) Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek může být uplatněna pouze na území České republiky a týká se pouze a výhradně spotřebičů dovezených do ČR prostřednictvím naší společnosti, Elmax Store a.s., Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, která je oficiálním distributorem značky HITACHI pro Českou republiku.
d) Záruka je poskytována kupujícímu (konečnému spotřebiteli) v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, na výrobek sloužící běžnému používání v domácnosti. Výrobek není určen k průmyslovému použití a poskytování služeb. Spotřebiče, které nejsou používány v domácnosti, nejsou předmětem záruky (hotelová a restaurační zařízení, školská zařízení, úklidové firmy, atd…)
e) Práva ze zodpovědnosti za vady výrobku se uplatňují u prodávajícího. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou v době platnosti záruční lhůty a to výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.

O odstranění vad výrobku v záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat prodejce nebo Centrální servis HITACHI tel: +420 599 529 251, nebo prostřednictvím elektronického formuláře na této stránce.

f) Zákazník musí při objednání opravy nahlásit datum prodeje, model spotřebiče a výrobní číslo, které se nachází na výrobním štítku každého spotřebiče. Bez nahlášení těchto údajů nebude moci být požadavek zákazníka na bezplatnou opravu vyřešen. Zákazník je také dále povinen poskytnout autorizovanému servisu součinnost potřebnou k ověření existence případně odstranění reklamované vady.
g) Při návštěvě servisního technika kupující prokáže existenci záruky nebo nároku na bezplatný servis předložením čitelného prodejního dokladu nebo certifikátu 4 letého bezplatného servisu HITACHI. Po provedení záruční opravy jsou autorizovaná servisní střediska nebo prodávající povinni vydat kupujícímu čitelnou kopii opravného listu nebo doklad o uplatnění práva záruky a době trvání opravy.

Po dobu záruky je kupující povinen uschovat veškeré doklady související s koupí a servisem výrobku.

Opravný list slouží k prokazování práv kupujícího, proto je ve vlastním zájmu kupujícího si zkontrolovat před podpisem veškeré údaje. Záruční lhůta se v případech, kdy závada znemožnila používání výrobku, prodlužuje o dobu, kdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu u autorizovaného střediska až do dne převzetí opraveného výrobku.

 

h) Výrobek musí být instalován a provozován podle návodu k obsluze a platných norem. Funkce chladniček, mrazniček a jiných kombinací je zaručena při okolní teplotě od +10°C do +32°C.
i) Touto zárukou nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
j) Právo na uplatnění záruky zaniká pokud:

- byl výrobek uveden do provozu chybnou instalací nebo chybným zapojením výrobku,

- není výrobek používán v souladu s návodem,

- došlo k mechanickému poškození výrobku cizím zaviněním, při nesprávné údržbě nebo jiným zanedbáním péče o výrobek,

- byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou,

- došlo k mechanickému poškození při přepravě,

- je vada způsobená vnějšími podmínkami, jako jsou např. poruchy v elektrické síti nebo vadná bytová instalace, špatnou náplní nebo jinými nevhodnými provozními podmínkami, poškození živlem,

- je výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů,

Záruka se dále nevztahuje na preventivní údržbu popsanou v návodu k obsluze, popřípadě závady způsobené nevhodnou manipulací, na opotřebení vzniklé běžným používáním (jako je opotřebení žárovek, filtrů apod.) a mechanické poškození skleněných a plastových komponentů.

Záruka se nevztahuje na návštěvu technika za účelem poradenství, preventivní kontrolu stavu spotřebiče, výměnu náhradního dílu, který nevyžaduje odborný zásah, záměna směru otvírání dveří chladniček.

 

 

Společnost Elmax Store a.s., Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko nabízí spotřebitelům na spotřebiče značky HITACHI „4 roky bezplatný servis“. Předmětem této akce je bezplatné odstraňování výrobních vad po dobu následujících 24 měsíců od skončení zákonné dvouleté záruční lhůty.

Podmínkou získání certifikátu bezplatného servisu je splnění veškerých podmínek uvedených zde.


 

Kde koupíte spotřebiče
Prohlédněte si nejbližší prodejce
Kde koupit